REGULAMIN

Regulamin

Ośrodka Wypoczynkowego AREK w Gąskach

Pobyt na terenie obiektu AREK jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją poniższego regulaminu.

1. Doba pobytu

Pokoje i domki letniskowe 15.00 – 10.00

Pole namiotowe 14.00 – 11.00

Wczasowiczów kończących pobyt uprzejmie prosimy o wymeldowanie się do tej godziny. Wymeldowanie następuje w godzinach pracy recepcji. Przedłużenie doby pobytowej na polu campingowym podlega opłacie za następną rozpoczętą dobę.

2. Meldunek i opłaty

Recepcja jest czynna codziennie w godzinach 9.00 do 16.00

Obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu.

Opłata za cały pobyt w domkach letniskowych lub pokojach, uiszczana jest w dniu przyjazdu.

Opłata za pobyt na polu namiotowym uiszczana jest w dniu przyjazdu lub w dniu wyjazdu lub na bieżąco w trakcie pobytu.

Należy rozliczyć się w godzinach pracy recepcji.

3. Cisza nocna i zakłócanie spokoju

Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy nocnej. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp. Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom także w żaden inny sposób.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 8.00 następnego dnia.

Wszelkie zakłócenia ciszy nocnej prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 728917042

Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii lub wulgarne odnoszenie się do innych turystów i obsługi może skutkować usunięciem z obiektu AREK bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.

4. Obecność gości

Każdorazowy wstęp na teren ośrodka osób niezakwaterowanych (odwiedziny) podlega opłacie według obowiązującego cennika.

5. Wyrażamy zgodę na pobyt zwierząt, których właściciele przestrzegają poniższych zasad:

– wyprowadzanie psów wyłącznie na smyczy i sprzątania po swoich pupilach

– zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju szczekaniem, wyciem itp.;

– posiadanie aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga;

– respektowanie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw

6. Palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych

Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pokojach, w domkach w obrębie sanitariatów, świetlicy, placu zabaw oraz wszelkich pomieszczeń zamkniętych. Niedopałki prosimy wyrzucać wyłącznie do popielnic lub pojemników na śmieci.

7. Porządek na terenie ośrodka wypoczynkowego AREK.

Goście obiektu zobowiązani są do zachowywania porządku w miejscu swojego pobytu oraz na terenie całego pola namiotowego. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie w punkcie zbiorczym. Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz odpadów niebezpiecznych.

8. Palenie ognisk i grille

Ze względu na zagrożenie pożarowe palenie ognisk jest zakazane. Zezwala się na używanie grillów turystycznych.

9. Ingerencja w przyrodę

Zabrania się samowolnego wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, wieszania sznurów, anten, budowy podestów, zadaszeń, ogrodzeń, wszelakich innych konstrukcji itp. bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem obiektu . Zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców.

10. Ruch kołowy na obiekcie

Prosimy o zachowanie ograniczenie prędkości do 10 km/h oraz szczególną ostrożność. Zabrania się mycia pojazdów na terenie ośrodka.

11. Działalność zarobkowa na terenie.

Na terenie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela. Bezwzględnie zabrania się wynajmowania przyczep, kamperów itp. celem uzyskania korzyści majątkowej lub użyczania ich osobom innym niż zameldowanym. Naruszenie tego punktu regulaminu wiąże się z natychmiastowym wydaleniem z pola namiotowego bez zwrotu kosztów pobytu.

12. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie ośrodka AREK.

Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców lub osób, którzy są za nie bezpośrednio odpowiedzialne. Korzystanie przez dzieci ze sprzętu, placu zabaw i usług musi odbywać się wyłącznie w obecności nadzorujących ich dorosłych. Ośrodek uchyla się od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

13. Odpowiedzialność Gościa za wyrządzone szkody.

Gość ośrodka AREK ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy oraz winy podlegających jego opiece dzieci i zwierząt oraz odwiedzających go osób.

14. Odpowiedzialność za pozostawione rzeczy.

Ośrodek nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w przyczepach campingowych, kamperach, namiotach i domkach oraz za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież przyczepy campingowej, kampera, namiotu, samochodu lub innych dóbr przywiezionych przez Gościa na teren ośrodka, ich akcesoriów i zawartych w nich przedmiotów.

15. Odmowa wstępu na teren Ośrodka AREK

Obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu, zachowujących się nieodpowiednio oraz prawo do usunięcia z ośrodka osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu. Obsługa może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu ośrodka wypoczynkowego AREK, w mieniu Gości lub szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających na terenie ośrodka albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu. Zastrzegamy sobie również prawo odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

16. Naruszenie regulaminu Przebywanie na terenie campingu jest jednoznaczne ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu oraz norm współżycia turystycznego poddawane jest ocenie pracownika recepcji i może pozbawić Gościa możliwości dalszego pobytu na Campingu bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.

17. Obowiązki wyjeżdżającego Turysty

– wymeldować się z domku, pokoju, pola namiotowego do określonej godziny pobytu ( Pkt 2) oraz w godzinach pracy recepcji

– zdać klucz do domku, pokoju

– pozostawić domek i jego otoczenie, pokój lub miejsce biwakowania w czystości

18. Przedsiębiorstwo usługowe Arkadiusz Weresiński oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności ewentualnym zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym COVID – 19.

19. Gość ośrodka AREK określa czas pobytu w momencie rezerwacji lub w przypadku braku rezerwacji w pierwszym dniu pobytu. Gość ośrodka jest obowiązany do dokonania opłaty za cały pobyt zadeklarowany w rezerwacji w dniu przyjazdu. Ośrodek nie dokonuje zwrotu wniesionej opłaty w przypadku skrócenia pobytu przez Gościa w trakcie jego pobytu.

20. Pobyt na polu namiotowym jest możliwy w terminie nie krótszym niż 3 doby.